نحوه درخواست بازرسی بیمه در سامانه تامین اجتماعی (فیلم)

نحوه درخواست بازرسی بیمه در سامانه تامین اجتماعی (فیلم)

در مورد کارگرانی که از مجموعه جدا شدند به هر دلیلی می توانند از طریق اداره کار پیگیر سابقه بیمه خود باشند. در این صورت نیاز به رای ماده ۱۴۸ قانون کار دارند. در صورتی که در کارگاه مشغول بکار هستند، از طریق موارد گفته شده در ویدئو استفاده نمایند.