ابلاغ دستورالعمل جدید آموزش ایمنی کارگران و کارفرمایان

ابلاغ دستورالعمل جدید آموزش ایمنی کارگران و کارفرمایان

در راستای بازنگری آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان در شورای عالی حفاظت فنی و با هدف ایجاد وحدت رویه و نظام‌مند کردن خدمات آموزش ایمنی کار در سطح کشور، دستورالعمل جدید اجرایی از سوی معاونت روابط کار وزارت کار به ادارات کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور ابلاغ شد.