در راستای امنیت شغلی کارگران ۸ ماده اصلاح می‌شود

در راستای امنیت شغلی کارگران ۸ ماده اصلاح می‌شود

رعیتی فرد درباره اصلاح قانون کار گفت:پیشنهاد اصلاح قانون کار را در 8ماده که مرتبط به امنیت شغلی کارگران بود از سال گذشته قبل از هفته کارگر به دولت ارسال کردیم, در حال حاضر در کمیسیون دولت در حال بررسی است.

قرارداد های موقت قدرت چانه‌ زنی را از کارگران می‌گیرد

قرارداد های موقت قدرت چانه‌ زنی را از کارگران می‌گیرد

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران خاطرنشان کرد: کارگری که امنیت شغلی ندارد چگونه می‌تواند برای دستمزد خود چانه‌زنی کند؟ در طول تاریخ ثابت شده است که کارگران به‌دلیل ترس از بیکاری حق و حقوقشان پایمال می‌شود، زیرا ترجیح می‌دهند کار خود را از دست ندهند، آقای وزیر به امنیت شغلی و قراردادهای کوتاه‌مدت کارگران واقف است؟