خبر داغ از لایحه اصلاح قانون کار

خبر داغ از لایحه اصلاح قانون کار

تبصره ۳ ماده ۷ به شرح زیر اصلاح می شود: قراداد کار در چهار نسخه و در نمونه برگ مخصوصی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود تنظیم می گردد. یک نسخه از قرار داد نزد کارفرما باقی مانده و سه نسخه دیگر حسب مورد به کارگر تشکل کارگری مستقر در کارگاه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تحویل می گردد.