قانون مرخصی در کارهای شیفتی

قانون مرخصی در کارهای شیفتی

کارگر ۴۸ ساعت استراحت می کند و ۲۴ ساعت کار در صورتی که بعد از ۴۸ ساعت بخواهد یک روز مرخصی بگیرد ۲۴ ساعت از جمع مرخصی های ۱۹۱ ساعت ایشان کاسته می شود.