تاریخ انتشار : یکشنبه 11 تیر 1402 - 14:00

خسارت تاخیر پرداخت حقوق معوقه کارگران

وحید حاجی زاده کارشناس روابط کار گفت: در صورت تاخیر در پرداخت حقوق و مزایای معوقه کارگران، کارگر می تواند جهت دریافت خسارت تاخیر در پرداخت شکایت مجدد نموده و این خسارت را از کارفرما دریافت نماید.