تاریخ انتشار : جمعه 6 مرداد 1402 - 20:08

تفاوت تعلیق و فسخ قرارداد کار (فیلم)

سمیه قندهاری کارشناس روابط کار

در صورتی که انجام کار توسط کارگر به دلایلی همچون بیماری کارگر، بازسازی شدن کارگاه به صورت موقتی متوقف گردد، این حالت را در اصطلاح حقوقی ” تعلیق قرارداد کار ” می گویند.

به همین دلیل ، در قانون کار تعلیق قرارداد کاری میان کارگر و کارفرما و موارد آن به تفصیل مورد پیش بینی قرار گرفته است.

البته تعلیق قرارداد های کار ممکن است امنیت شغلی کارگران را با مشکل مواجه سازد و آنان را با خطر بی کاری مواجه سازد.