مدارک برای اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی

مدارک برای اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی

پریان عبدالهی زاد، حسابدار در پاسخ به این سوال گفت: اگر در برگ تشخیص نسبت به میزان مالیات آن معترض هستید، 30 روز فرصت دارید تا روی برگ تشخیص اعتراض خود را ثبت کنید. ضمنا مراقب باشید، اگر می خواهید اعتراض را ثبت کنید، حتما باید اسناد و مدارک مثبته و نیز کد «رهگیری اعتراض» را داشته باشید.